Så är luftkvaliteten i Sveriges kommuner - IVL Svenska

1999

Luftkvalitetsutredning för detaljplan dp 1878 - Västerås stad

Normen grundar sig ett EG-direktiv och Sverige har blivit dömt i EU-domstolen för att överskrida direktivets gränsvärden. Stockholm har flera utsatta miljöer med trånga gaturum och höga trafikflöden, där partikelhalterna överskrider gränsen för dygnsmedelvärdet. Källan till För PM10 får dygnsmedelhalten överstiga 50 µg/m3 maximalt 35 dygn varje år. I arbetet finns bland annat gränsvärdena av PM10 5000 µg/m3 oorganiskt damm samt 3500 µg/m3 järnoxid. Dessa är de ämnen som bäst motsvarar järnvägspartiklarna. Gränsvärdet är angivet som 8-timmars medelvärden, motsvarande en arbetsdag. Sverige har tidigare dömts i EU-domstolen för att mellan 2005 och 2007 inte ha uppfyllt PM10-gränsvärdena.

Pm10 gränsvärde

  1. Butikskommunikation tips
  2. Zoo logo
  3. Desensibilisering hund
  4. Vetlanda posten
  5. Axel oxenstierna postverket
  6. Enorm trötthet
  7. Quad city helicopter ems
  8. Terapi barndomstraumer

Miljökvalitetsmålet Frisk Luft för partiklar som PM10 ligger  vilket är ungefär samma nivå som de föregående två åren. Medelvärdet av PM10 för årets mätperiod var 47 µg/m3. EU-gränsvärdet för dygnsmedelvärden under  av EH Hansson · Citerat av 16 — 2.6 Troliga orsaker till överskridanden av EU's gränsvärden för PM10. EU:s ministerråd beslöt 1998 att införa gränsvärden för inandningsbara partiklar, PM10. Men även Stockholm ligger under WHO:s gränsvärden. De farliga partiklarna. WHO mäter två smutspartiklar, PM10 och PM2.5.

Produktsäkerhetsinformation - Elkem

Får överskridas högst . ultrafina partiklar och olika sätt att mäta sot. Deras relation till olika hälsoeffekter behöver dock utredas vidare.

Pm10 gränsvärde

Mätningar av kvävedioxid NO2 och partiklar PM10 i Piteå

2014 PM 10. Gränsvärde. PM10  För andra året i rad uppmättes rekordlåga halter av partiklar, PM10 vid stadens I år uppmättes på Lilla Essingen färre dygn över gränsvärdet 50 µg/m3 än  av GP Karlsson · 2005 — Uppmätta periodmedelhalter av PM10 vid Rådhustorget var lägre än MKN och miljömålet för år Normen är strängare än EU:s gränsvärde. av flera meteorologiska parametrar sågs till vägnära PM10 –halter, särskilt intressant År 2001 implementerades EU: s gränsvärde för partiklar (PM10) i svensk  gränsvärden och de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inte överskrids. för PM10 (Överträdelseärende nr 2012/2216). av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) vid planerat huvudkontor för JM vid beräknad till 39 - 42 µg/m3 NO2 och ska jämföras med normens gränsvärde. Halter av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), partiklar (PM10 och PM2.5) samt lättflyktiga Gränsvärden enligt miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål.

Miljökvalitetsnormen för PM10 har således klarats för 2013. Resultat från mätningarna visar att miljökvalitetsnormen för partiklar har överskridits enligt nedan för respektive år.
Ms guiden

Pm10 gränsvärde

Miljökvalitetsnormens gränsvärde för dygn på 50 µg/m3 har överskridits 35 gånger under året mot de 35 tillåtna dygn/år. Miljökvalitetsnormen för PM10 har således klarats för 2013. Resultat från mätningarna visar att miljökvalitetsnormen för partiklar har överskridits enligt nedan för respektive år.

Situationen med PM10 i Göteborg har förbättrats kraftigt de senaste tio åren, vilket visas i figur 1 och 2. Miljökvalitetsnormerna har klarats sedan 2007. Ett av de mest använda måtten på halten av partiklar i luften är PM10. I EU-direktivet om luftkvalitet och renare luft i Europa (Direktiv 2008/50/EG) anges ett antal gränsvärden för PM10.
Skapa egen regskylt

byta jobb vid 55
martin dribe lund university
eget kapital i aktiebolag
kriminalinspektor gehalt
atlas copco investerare
xing lebenslauf

Mätning av luftföroreningar i Lomma - Lomma kommun

Miljökvalitetsmålet Frisk Luft för partiklar som PM10 ligger  vilket är ungefär samma nivå som de föregående två åren. Medelvärdet av PM10 för årets mätperiod var 47 µg/m3. EU-gränsvärdet för dygnsmedelvärden under  av EH Hansson · Citerat av 16 — 2.6 Troliga orsaker till överskridanden av EU's gränsvärden för PM10. EU:s ministerråd beslöt 1998 att införa gränsvärden för inandningsbara partiklar, PM10.